Zmiana polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować, że zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności. W dokumencie tym wyjaśniamy w sposób przejrzysty i bezpośredni jakie informacje zbieramy i dlaczego to robimy.

Nowe zapisy w Polityce prywatności wynikają z konieczności dostosowania naszych działań oraz dokumentacji do nowych wymagań europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które będzie stosowane od 25 maja 2018 r.


Informujemy jednocześnie, że nie zmieniamy niczego w aktualnych ustawieniach ani sposobie przetwarzania danych. Ulepszamy natomiast opis naszych procedur i dokładniej wyjaśniamy, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują naszym użytkownikom.

Zapraszamy Cię do zapoznania się ze zmienioną Polityką prywatności.

Close GDPR info

Newsletter

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy

Facebook Regionalne Centrum Kultury w DrzewicyRSS

Polish Czech English French German Italian Russian Slovak Spanish Ukrainian Urdu

Formularz wyszukiwania

Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy

W związku z realizacją art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, z siedzibą  przy ul. Stawowa 27A, reprezentowane przez p.o. Dyrektora Panią Alinę Szymańską nr telefonu: 733 070 389.
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 3. Inspektorem Ochrony Danych Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy jest Beata Grzegorczyk, z którym można się kontaktować osobiście, telefonicznie: 500 070 576, e-mailowo: natalia.kaczmarek@rck.drzewica.pl.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych oraz ustawowych zadań publicznych realizowanych przez Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy,
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami i innymi podmiotami,
  c) w celach archiwalnych Regionalnego Centrum Kultury,
  d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Regionalne Centrum Kultury.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu
  a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) prawo do usunięcia danych, ograniczania przetwarzania danych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania obowiązków publicznych o których mowa w pkt 4.

Profilowanie, czyli bardzo powszechne zjawisko polegające na zbieraniu informacji o konsumencie na podstawie jego zachowań w sieci dotychczas nie było szczegółowo unormowane w polskim prawie. Ma się to zmienić wraz z wejściem w życie nowego, eu-ropejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Jak brzmi definicja profilowania oraz jakie obowiązki nakłada unijne rozporządzenie na podmioty profilujące i jakie prawa zyskają osoby, które są temu procesowi poddawane?

Nowa definicja profilowania według RODO

Unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które zaczną być stosowane od 25 maja 2018 roku bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich, wprowadzają legalną definicję profilowania.

Zgodnie z art. 4 pkt 4  RODO, profilowanie to:

“dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się”.

RODO wskazuje dwie kategorie profilowania: polegające na ocenie prawdziwych infor-macji pozyskanych na temat danej osoby albo na wytworzeniu nowej informacji o osobie, na podstawie wiedzy pozyskanej na jej temat. W drugim przypadku nowa informacja będzie jedynie statystycznie prawdziwa, a co za tym idzie pojawia się ryzyko przypisania podmiotowi danych cech, których w istocie on nie posiada, co z kolei doprowadzić może do nieusprawiedliwionego pozbawienia go dostępu do pewnych dóbr i usług. RODO przewiduje również dwie formy profilowania – profilowanie zwykłe (z udziałem czynnika ludzkiego) oraz zautomatyzowane, gdzie cały proces oceny oraz podjęcie decyzji dokonują programy komputerowe (procesy kończące się podjęciem zautomatyzowanej decyzji). Należy zauważyć, że wskazane kategorie profilowania mogą przybierać zarówno formę profilowania zwykłego, jak i zautomatyzowanego.

RODO różnicuje wymogi prawne dotyczące obu tych form.

Copyright RCK Drzewica 2021

Created by VOBACOM